Meny
69 26 77 30
Midtveien 5, 1526 Moss Alle dager 05:00 - 24:00 (Med adgangsbrikke)

Medlemsvilkår

1. Medlemskap er basert på opprettelse av autotrekk.

2. Er ikke annet spesifisert, løper medlemskapet fra den dagen du melder deg inn. Ved innmelding betaler du for det resterende av inneværende måned pluss måneden etter og gebyr for medlemskort/adgangsbrikke på kr. 300.

3. Vi forbeholder oss retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemskapsprisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen. Prisjusteringer utover dette vil bli varslet forutgående med en måned. All form for prisjustering kan tidligst skje etter endt bindingstid.

4. Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato vil kravet bli oversendt 3. part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved mislighold av betaling kan vi sperre adgang til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi i sin helhet forfalle til betaling.

5. Man har etter angrefristloven rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra kjøpsdato dersom kjøpet er gjort utenfor senterets fysiske lokaler.

6. Oppsigelse av medlemskap skal skje ved e-post eller fysisk oppmøte på senteret i bemanningstiden. Her utfylles eget oppsigelsesskjema, dette for å sikre klarhet for alle parter ved inn og utmeldinger. Ved utmelding får man kvittering med dato for siste trekk og treningsdato. Ved e-post må medlemmet kontakte Toppform Fitness hvis ikke kvittering er mottatt innen 10 dager. Dersom du f.eks. melder deg ut i januar, vil medlemskapet gå ut 30. mars med siste trekk på din konto 20. februar. Alle oppsigelser gjelder fra den 1 påfølgende mnd, og man betaler da siste trekk i oppsigelsesmnd.

7. Medlemmet kan fryse medlemskapet dersom ett av følgende inntreffer: Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene, graviditet og utstasjonering i jobb, militærtjeneste eller studier som er dokumentert. Frys må søkes innen 1. i den måneden det gjelder. Søknadsskjema fås på senteret. Frys av kontraktsperiode gjelder minimum 1 måned.  Betaling kan avvike fra frysperiode, men utgjør like mange måneder. Frys er ikke godkjent før man mottar skriftlig bekreftelse fra medlemsadministrasjonen. Ved oppsigelse under fryseperiode bortfaller ikke din oppsigelsesmåned/periode.

8. Toppform AS: – Foretar adgangskontroll ved at medlemmet registrerer seg ved hjelp av medlemskort . – Kan med rimelig varsel holde stengt eller redusere tilbud/åpningstider i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og offentlige fridager. – Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. – Fastsetter de regler som gjelder i senteret, medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir . – Har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart. – Vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre medlemmer. – All kundedata og personlig informasjon blir behandlet i henhold til Norsk Lov.

9. Medlemmet: – Plikter å endre personopplysninger ved flytting, endring av navn eller mobil nr. – Må ved endring av bankkonto, besørge at banken trekker månedlig avtalegiro beløp. – Står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltakelse i aktivitetene på senteret. – Er innforstått med at medlemskapet er personlig og ikke kan benyttes av eller overdras til en annen person. Ved brudd på disse reglene vil medlemmet få en advarsel og bli belastet med et gebyr. – Kortet kan ikke benyttes til å slippe inn andre enn deg selv. Brudd på dette vil føre til bortvisning. Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert. – Du er ansvarlig for alle passeringer foretatt med ditt adgangskort. Dersom noen skaffer seg adgang til senteret ved hjelp av ditt kort, går inn på din passering el., ring alarmtelefonen. Eller kontakt oss i åpningstiden. – Dersom du mister adgangskortet skal du gi beskjed umiddelbart slik at kortet kan sperres. – Er selv ansvarlig for egne eiendeler og verdisaker – Som medlem tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir treningssenteret rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. – Medvirkning til dopingforbrytelse, eller til bruk av dopingmiddel, er straffbart og vil kunne føre til politianmeldelse. 

Vi står klare til å ta deg godt imot!
This is default text for notification bar